Stadgar och Ordningsregler

Stadgar
 
Antagna 1988
Reviderade vid årsmöte 2022
 
Allmänt
 
Karlsuddsvikens Båtklubb, en allmännyttig ideell förening, stiftad 1988 har till ändamål att bibringa medlemmarna ett gott sjömanskap, samt att verka i enlighet med sjösportens idrottsliga mål och inriktningar.
Det åligger medlem att känna till och väl efterleva dessa stadgar.
 
Medlemskap
 
§1
Medlem inväljes av styrelse efter därom gjord skriftlig ansökan. Sådan ansökan skall innehålla namn, adress, födelsedatum och yrke eller titel. I förekommande fall skall även uppgifter rörande sökandens båt bifogas.
Medlemsansökan skickas till sekreteraren.
 
§2
Medlem som vill utträda ur klubben gör skriftlig anmälan därom till styrelsen (sekreteraren) och är därefter omedelbart skild från klubben.
Inbetalda medlems- och andra avgifter återbetalas ej.

Medlem som icke erlagt stadgade avgifter inom av styrelsen föreskriven tid betraktas automatiskt som skild från klubben.
 
§3
Det åligger medlem att efterfölja av årsmöte fattade beslut, samt gällande ordningsföreskrifter.
 
§4
Medlem som grovt brutit mot dessa stadgar, gällande ordningsföreskrifter eller på annat sätt uppträtt så att medlemskap kan ifrågasättas, kan av styrelsen föreslås till uteslutning ur klubben.

Fråga om uteslutning av medlem får icke avgöras förrän medlemmen i fråga beretts tillfälle att inom viss, av styrelsen angiven tid, (minst 14 dagar) avgiva yttrande i ärendet.

Vid uteslutningsärende kallas samtliga klubbmedlemmar skriftligt till allmänt medlemsmöte. Av kallelsen skall framgå att utslutningsärende skall behandlas.
Till medlem som föreslagits till uteslutning skall, förutom kallelsen till det allmänna medlemsmötet, översändas skriftlig motivering för den eventuella uteslutningen.

Dessa handlingar sändes som rekommenderat brev med mottagningsbevis. Om det rekommenderade brevet ej hämtas på posten och mottagningsbeviset ej kvitteras äger styrelsen ändå rätt behandla ärendet vid det ovan nämnda allmänna medlemsmötet.

För uteslutning krävs att minst 2/3 av de vid det allmänna medlemsmötet närvarande medlemmarna röstar för en uteslutning.


§5
Medlem som under lång tid och på ett förtjänstfullt och aktivt sätt bidragit i klubbens verksamhet kan av årsmötet utses till Hedersmedlem. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift, arbetsplikt och vaktplikt.

Hedersmedlem kan uteslutas i enlighet med §4.

Medlemsavgift mm
 
§6
Medlem skall betala av årsmötet fastslagna avgifter inom av styrelsen angiven tid. Om medlem inte fått inbetalningskort avseende medlems- eller sommarplatsavgift senast sista mars åligger det medlemmen att inom 14 dagar meddela detta till klubbens kassör. Om medlem inte fått inbetalningskort avseende vinterplatsavgift senast 15 juni åligger det medlemmen att inom 14 dagar meddela detta till klubbens kassör.

Om medlem inte önskar utnyttja bokad vinterplats skall detta meddelas styrelsen senast den 31 augusti det år bokningen avser. Om så inte skett debiteras båtägaren full vinterplatsavgift även om vinterplatsen inte utnyttjas. Avgift för kranlyft debiteras ej.
 
§7
Det åligger medlem att inom 14 dagar efter flyttning anmäla sin nya adress till klubbens sekreterare.
 
Styrelsen
 
§8
Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av en ordförande och minst sex och högst sju övriga ledamöter, jämte högst två suppleanter. Ledamot och suppleant i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar.

Avgår styrelsemedlem före mandattidens utgång inträder den suppleant, som utses av styrelsen, för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte
 
§9
Styrelsen sammanträder på kallelse av sekreteraren och är beslutsmässig då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.
Om omröstning i styrelsen utfaller med lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
 
§10
Styrelsen skall verka för klubbens utveckling och tillvarata medlemmarnas intressen.

Ordförande är klubbens officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad.

I ordförandes frånvaro träder vice ordförande i hans ställe. I övrigt fördelas styrelsens arbete enligt styrelsens önskemål. Dock har kassören till uppgift att uppbära alla avgifter till och verkställa alla utbetalningar från klubben samt att föra kassabok över klubbens räkenskaper.

Ordförande och kassör tecknar var för sig klubben. För den händelse ordförande och kassör är förhindrade att vidare uppfylla dessa åtaganden (ex.vis. genom uteslutning, längre utlandsresa eller dödsfall), tecknas klubben av vice ordföranden och sekreteraren i förening fram till dess att ordförande eller kassör åter kan träda i funktion, alternativt fram till dess att allmänt medlemsmöte eller årsmöte i förekommande fall valt nya funktionärer till ordförande och/eller kassörsposten.
 
§11
Ordföranden är ansvarig för styrelsens arbete inför årsmötet.
 
Möten
 
§12
Klubben skall hålla årsmöte senast den sista mars varje år. Klubben kan om så erfordras, hålla extra årsmöte eller allmänt medlemsmöte. Plats och tidpunkt för mötet bestäms av styrelsen, under iakttagande av att kallelse till ordinarie årsmöte skall vara avsänd senast 20 dagar före årsmötet. Till extra årsmöte och allmänt medlemsmöte skall kallelse vara avsänd senast tio dagar före mötet.

Årsmöteshandlingar skall publiceras senast fem dagar före årsmötet.

Med allmänt medlemsmöte avses möte där styrelsen sammankallar medlemmarna att besluta i fråga i vilken styrelsen ej anser sig kunna fatta beslut utan att först höra medlemmarnas mening och som ej är att betrakta som årsmötesfråga.
 
§13
Rösträtt tillkommer medlem som erlagt stadgad medlemsavgift. Rösträtt kan ej utövas med fullmakt.
 
§14
Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande. Med möte avses möten nämnda i §11.
 
§15
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
 
1.     Fråga om mötets behöriga utlysande.
2.     Fastställande av dagordning
3.     Val av  a) ordförande för mötet.
                          b) sekreterare för mötet.
4.     Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet.
5.     Styrelsens berättelse.
6.     Revisorernas berättelse.
7.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
8.     Fastställande av avgifter.
9.     Val av a) ordförande
                          b) kassör
                          c) lägst fem och högst sex övriga ledamöter
                          d) högst två styrelsesuppleanter
                          e) två revisorer och två revisorsuppleanter.
                          f) tre hamnfunktionärer
                          g) valberedning om tre personer varav en sammankallande
10.  Förslag som väckts av styrelsen eller som av röstberättigad medlem inlämnats till styrelsens sekreterare senast 14 dagar före årsmötet.
 
Verksamhets- och räkenskapsår samt revision
 
§16
Verksamhetsåret omfattar tiden mellan två ordinarie årsmöten. Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari -31 december året innan ordinarie årsmöte. Räkenskaperna, styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning mm. skall överlämnas till revisorerna senast 15 arbetsdagar före ordinarie årsmöte.
                                                                
§17
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det senaste räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast fem arbetsdagar före ordinarie årsmöte.
 
§18
Beslut fattas med acklamation eller avgörs med votering (öppen eller sluten).
Vid votering bestämmes utgången, utom i stadgefrågor eller frågor om klubbens upplösning, genom enkel majoritet. Om det vid votering som icke avser val uppstår lika röstetal, skall det förslag som biträds av ordföranden gälla. Vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Alla beslut bekräftas genom klubbslag.
 
§19
Beslut i årsmötesfråga av ekonomisk natur får icke fattas om frågan ej varit upptagen i dagordningen.
 
Stadgefrågor
 
§20
Förslag om ändring av dessa stadgar eller om klubbens upplösning får endast upptagas vid ordinarie årsmöte. För beslut i dessa frågor krävs minst 2/3 majoritet av de vid mötet närvarande röstberättigade medlemmarna.
 
§21
Beslut om upplösning av klubben skall innehålla föreskrift om hur klubbens tillgångar skall fördelas.

Ordningsregler
 
Reviderade 2022

Ansvar
 • Klubben ansvarar inte för skador som uppkommer på medlems/ hamnplatsinnehavares egendom i hamnen eller vid klubbholmen.
 • Din båt skall vara ansvarsförsäkrad när den befinner sig inom klubbens hamn eller varvsområde.
 • Samtliga delägare i båt med plats i klubbens hamn eller på varvsplan ska vara medlemmar i klubben.
 • Hamnplats- och vinterplatsinnehavare är skyldig att gå vakt i hamnen när styrelsen så beslutar.
 • Hamnplatsinnehavare har arbetsplikt.
 • Medlem får ej bedriva affärsverksamhet, såsom exempelvis båtuthyrning, inom hamnområdet.
 • Nyckel får ej utlånas annat än till närstående familjemedlem, dvs make/maka/sambo eller deras hemmavarande barn.
 • Grindar och bommar ska låsas efter in- och utpassage.
 • Elkabel får endast vara inkopplad då båtägaren har direkt uppsikt.

Miljö
 • Farligt avfall
  • Motorolja, glykol, oljefilter och blybatterier kan du lämna i miljöboden. Annat miljöfarligt avfall måste du själv ta med till en lämplig avfallsanläggning.
 • Toalettavfall
  • Klubben har ingen tömningsstation för avfall från toatank eller ”Porta Potti”. För tömning av toatank hänvisas till Transport-styrelsens "Hamnkartan". Närmaste tömningsstation finns i Vaxholm.
 • Bottenfärg
  • Endast bottenfärg avsedda för ostkusten får användas.
  • Blästring är inte tillåten inom klubbens område.
  • Om du slipar din båt måste du säkerställa att inget miljöfarligt slipdamm hamnar på marken. Skydda marken med presenning och koppla dammsugare till slipmaskin för att samla upp slipdamm vid bottenfärgsarbete. Lämna presenning och slipdamm till lämplig avfallsanläggning.
  • Båtar som vinterförvaras på land får inte tvättas med högtryck om de har ”blödande” bottenfärg.
  • För att undvika att rester av biocidhaltiga bottenfärger hamnar på varvsplanen rekommenderar klubben att du tvättar din båtbotten på ett miljövänligt sätt innan upptagning.
 • Miljövänligare alternativ
  • Använd mer miljövänliga alternativ när det är möjligt. Som exempel kan du använda
   • propylenglykol i stället för etylenglykol när du konserverar motorn,
   • miljövänligt tvättmedel när du tvättar båten
   • alkylatbensin till din tvåtaktare.
 • Oljespill
  • Valla in och begränsa spridning.
  • Utrustning för sanering finns i miljöboden.
  • Vid större utsläpp kontakta Räddningstjänsten, 08-454 87 00.

Hamnen
 • I hamnen innanför bryggnockarna är farten begränsad till 3 knop.
 • Båt ska alltid förtöjas på betryggande sätt och vara väl avfendrad. Förtöjning vid boj ska alltid ske med dubbla, EJ genom bojtenen löpande, linor. Vid förtöjning i brygga eller y-bom ska ryckdämpare användas. Förtöjningsgods ska hålla god standard och vara dimensionerat med hänsyn till båtens storlek.
 • Hamnplats får EJ överlåtas, uthyras i andra hand eller utlånas.
 • Hamnplats får endast disponeras under tiden 1 april - 31 oktober. Avsteg från denna regel kan godkännas av hamnkapten.
 • Vid delägarskap registreras endast ene ägaren som hamnplatsinnehavare.
 • Hamnplatsinnehavet är personligt. Om en delägare utträder ur klubben tillfaller EJ platsen automatiskt den andre delägaren.
 • Båt som ligger i hamnen ska vara märkt med väl synlig KVBK-vimpel eller dekal.
 • Maximala båtstorlekar
Brygga Längd [m] Bredd [m] Vikt [kg]
Bergbga (4 pl) 12,00 4,00 8000
Bergbga (övriga pl) 12,00 3,65 8000
100 & 200-bga 12,00 3,65 6000
 • Om hamnplatsinnehavare byter båt ska detta ovillkorligen anmälas till bryggchefen. Byte till större båt berättigar inte automatiskt till en större båtplats.
 • Parkeringsförbud gäller inom kajområdet nedanför uppsatta markeringar. Fordon får tillfälligt stannas på kajen för direkt i- och urlastning.
 • Fordon med en totalvikt överstigande 3,5 ton får inte köras in på hamnområdet utan särskilt medgivande från styrelsen.
 • Tilläggning vid kajen får endast ske för i- och urlastning.
 • Mastkranen får endast användas av medlemmar. Mastkranen får inte användas för motorlyft eller liknande. Efter användandet ska mastkranen låsas.
 • Avspolning av båtar med färskvatten från klubbens brunn är inte tillåten.
   
Varvsplanen
 • Båt med en vikt överstigande 6 ton eller en längd överstigande 12 m får ej ligga på klubbens uppläggningsplats.
 • Upptagning och sjösättning får endast äga rum i klubbens regi.
 • Båttäckning ska vara så konstruerad att den inte kan skada annans egendom.
 • När mast läggs i mastskjulet ska den vara märkt med medlemsnummer. Stag, vant och vantspridare skall vara borttagna. Undantag: Förstagsprofil och rulle.
 • Utombordsmotor skall vara demonterad och bortforslad från varvsområdet senast dagen efter sista vaktnatten på hösten och får återmonteras tidigast dagen före första vaktnatten på våren.
   
Klubbholmen
 • Bojarna är avsedda för förtöjning av KVBK-medlemmars båtar. Båt får ej förtöjas på svaj vid boj.
 • Medlems båt ska vara försedd med väl synlig KVBK-vimpel eller dekal.
 • Eld får endast göras upp i grill.
 • Hund och katt får inte släppas lösa på holmarna. Djurägare är skyldiga att hålla ”rent” efter sina djur.
 • Sopor ska tas med vid avfärd.
   
Vaktinstruktion
 • Vakten börjar klockan 21.00 och slutar 05.00.
 • Gör inga ingripanden om du är osäker. Kalla på POLIS på telefon 112.
 • Gör inspektionsrundor på bryggor, parkering och uppe runt klubbhuset. Kolla förtöjningar och se till att grindar och vägbom är stängda och låsta.
 • Vakt och klubbfunktionär får gå ombord på båtar i hamnen för att rätta till förtöjning.
 • Stämpla enligt tidsangivelserna på stämpelkortet.
 • I vaktliggaren ska endast sådant som avviker från det normala noteras.
 • Städa vaktstugan och toaletten
 • Ös bojekan.