Stadgar och Ordningsregler

Stadgar
 
Antagna 1988
Reviderade vid årsmöte 2022
 
Allmänt
 
Karlsuddsvikens Båtklubb, en allmännyttig ideell förening, stiftad 1988 har till ändamål att bibringa medlemmarna ett gott sjömanskap, samt att verka i enlighet med sjösportens idrottsliga mål och inriktningar.
Det åligger medlem att känna till och väl efterleva dessa stadgar.
 
Medlemskap
 
§1
Medlem inväljes av styrelse efter därom gjord skriftlig ansökan. Sådan ansökan skall innehålla namn, adress, födelsedatum och yrke eller titel. I förekommande fall skall även uppgifter rörande sökandens båt bifogas.
Medlemsansökan skickas till sekreteraren.
 
§2
Medlem som vill utträda ur klubben gör skriftlig anmälan därom till styrelsen (sekreteraren) och är därefter omedelbart skild från klubben.
Inbetalda medlems- och andra avgifter återbetalas ej.

Medlem som icke erlagt stadgade avgifter inom av styrelsen föreskriven tid betraktas automatiskt som skild från klubben.
 
§3
Det åligger medlem att efterfölja av årsmöte fattade beslut, samt gällande ordningsföreskrifter.
 
§4
Medlem som grovt brutit mot dessa stadgar, gällande ordningsföreskrifter eller på annat sätt uppträtt så att medlemskap kan ifrågasättas, kan av styrelsen föreslås till uteslutning ur klubben.

Fråga om uteslutning av medlem får icke avgöras förrän medlemmen i fråga beretts tillfälle att inom viss, av styrelsen angiven tid, (minst 14 dagar) avgiva yttrande i ärendet.

Vid uteslutningsärende kallas samtliga klubbmedlemmar skriftligt till allmänt medlemsmöte. Av kallelsen skall framgå att utslutningsärende skall behandlas.
Till medlem som föreslagits till uteslutning skall, förutom kallelsen till det allmänna medlemsmötet, översändas skriftlig motivering för den eventuella uteslutningen.

Dessa handlingar sändes som rekommenderat brev med mottagningsbevis. Om det rekommenderade brevet ej hämtas på posten och mottagningsbeviset ej kvitteras äger styrelsen ändå rätt behandla ärendet vid det ovan nämnda allmänna medlemsmötet.

För uteslutning krävs att minst 2/3 av de vid det allmänna medlemsmötet närvarande medlemmarna röstar för en uteslutning.


§5
Medlem som under lång tid och på ett förtjänstfullt och aktivt sätt bidragit i klubbens verksamhet kan av årsmötet utses till Hedersmedlem. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift, arbetsplikt och vaktplikt.

Hedersmedlem kan uteslutas i enlighet med §4.

Medlemsavgift mm
 
§6
Medlem skall betala av årsmötet fastslagna avgifter inom av styrelsen angiven tid. Om medlem inte fått inbetalningskort avseende medlems- eller sommarplatsavgift senast sista mars åligger det medlemmen att inom 14 dagar meddela detta till klubbens kassör. Om medlem inte fått inbetalningskort avseende vinterplatsavgift senast 15 juni åligger det medlemmen att inom 14 dagar meddela detta till klubbens kassör.

Om medlem inte önskar utnyttja bokad vinterplats skall detta meddelas styrelsen senast den 31 augusti det år bokningen avser. Om så inte skett debiteras båtägaren full vinterplatsavgift även om vinterplatsen inte utnyttjas. Avgift för kranlyft debiteras ej.
 
§7
Det åligger medlem att inom 14 dagar efter flyttning anmäla sin nya adress till klubbens sekreterare.
 
Styrelsen
 
§8
Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av en ordförande och minst sex och högst sju övriga ledamöter, jämte högst två suppleanter. Ledamot och suppleant i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar.

Avgår styrelsemedlem före mandattidens utgång inträder den suppleant, som utses av styrelsen, för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte
 
§9
Styrelsen sammanträder på kallelse av sekreteraren och är beslutsmässig då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.
Om omröstning i styrelsen utfaller med lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
 
§10
Styrelsen skall verka för klubbens utveckling och tillvarata medlemmarnas intressen.

Ordförande är klubbens officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad.

I ordförandes frånvaro träder vice ordförande i hans ställe. I övrigt fördelas styrelsens arbete enligt styrelsens önskemål. Dock har kassören till uppgift att uppbära alla avgifter till och verkställa alla utbetalningar från klubben samt att föra kassabok över klubbens räkenskaper.

Ordförande och kassör tecknar var för sig klubben. För den händelse ordförande och kassör är förhindrade att vidare uppfylla dessa åtaganden (ex.vis. genom uteslutning, längre utlandsresa eller dödsfall), tecknas klubben av vice ordföranden och sekreteraren i förening fram till dess att ordförande eller kassör åter kan träda i funktion, alternativt fram till dess att allmänt medlemsmöte eller årsmöte i förekommande fall valt nya funktionärer till ordförande och/eller kassörsposten.
 
§11
Ordföranden är ansvarig för styrelsens arbete inför årsmötet.
 
Möten
 
§12
Klubben skall hålla årsmöte senast den sista mars varje år. Klubben kan om så erfordras, hålla extra årsmöte eller allmänt medlemsmöte. Plats och tidpunkt för mötet bestäms av styrelsen, under iakttagande av att kallelse till ordinarie årsmöte skall vara avsänd senast 20 dagar före årsmötet. Till extra årsmöte och allmänt medlemsmöte skall kallelse vara avsänd senast tio dagar före mötet.

Årsmöteshandlingar skall publiceras senast fem dagar före årsmötet.

Med allmänt medlemsmöte avses möte där styrelsen sammankallar medlemmarna att besluta i fråga i vilken styrelsen ej anser sig kunna fatta beslut utan att först höra medlemmarnas mening och som ej är att betrakta som årsmötesfråga.
 
§13
Rösträtt tillkommer medlem som erlagt stadgad medlemsavgift. Rösträtt kan ej utövas med fullmakt.
 
§14
Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande. Med möte avses möten nämnda i §11.
 
§15
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
 
1.     Fråga om mötets behöriga utlysande.
2.     Fastställande av dagordning
3.     Val av  a) ordförande för mötet.
                          b) sekreterare för mötet.
4.     Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet.
5.     Styrelsens berättelse.
6.     Revisorernas berättelse.
7.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
8.     Fastställande av avgifter.
9.     Val av a) ordförande
                          b) kassör
                          c) lägst fem och högst sex övriga ledamöter
                          d) högst två styrelsesuppleanter
                          e) två revisorer och två revisorsuppleanter.
                          f) tre hamnfunktionärer
                          g) valberedning om tre personer varav en sammankallande
10.  Förslag som väckts av styrelsen eller som av röstberättigad medlem inlämnats till styrelsens sekreterare senast 14 dagar före årsmötet.
 
Verksamhets- och räkenskapsår samt revision
 
§16
Verksamhetsåret omfattar tiden mellan två ordinarie årsmöten. Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari -31 december året innan ordinarie årsmöte. Räkenskaperna, styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning mm. skall överlämnas till revisorerna senast 15 arbetsdagar före ordinarie årsmöte.
                                                                
§17
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det senaste räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast fem arbetsdagar före ordinarie årsmöte.
 
§18
Beslut fattas med acklamation eller avgörs med votering (öppen eller sluten).
Vid votering bestämmes utgången, utom i stadgefrågor eller frågor om klubbens upplösning, genom enkel majoritet. Om det vid votering som icke avser val uppstår lika röstetal, skall det förslag som biträds av ordföranden gälla. Vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Alla beslut bekräftas genom klubbslag.
 
§19
Beslut i årsmötesfråga av ekonomisk natur får icke fattas om frågan ej varit upptagen i dagordningen.
 
Stadgefrågor
 
§20
Förslag om ändring av dessa stadgar eller om klubbens upplösning får endast upptagas vid ordinarie årsmöte. För beslut i dessa frågor krävs minst 2/3 majoritet av de vid mötet närvarande röstberättigade medlemmarna.
 
§21
Beslut om upplösning av klubben skall innehålla föreskrift om hur klubbens tillgångar skall fördelas.

Ordningsregler 

Reviderade 2021

Allmänt

 

 • Det åligger medlem/hamnplatsinnehavare att känna till och noga följa stadgar och ordningsföreskrifter, att verka för gott kamratskap och sjömanskap samt efterkomma anvisningar från utsedda funktionärer.
 • Klubben ansvarar EJ för skador som uppkommer på medlems/ hamnplatsinnehavares egendom i hamnen eller vid klubbholmen.
 • Medlem som har sommar-/vinterplats ska ha gällande ansvarsförsäkring.
 • Samtliga delägare i båt med plats i klubbens hamn ska vara medlemmar i klubben.
 • Hamnplatsinnehavare är skyldig att gå vakt i hamnen när styrelsen så beslutar, vilket framgår av lista i vaktstugan. Hamnplatsinnehavare som går vakt ska stämpla sitt närvarokort varje hel timme på stämpelkortet. Vid utebliven vakt utgår avgift med 1500 kr första gången och med 2500 kr andra gången. Tredje gången kommer medlemmen omgående att avhysas från hamnen och föreslås bli utesluten ur klubben av årsmötet. I detta fall kommer ingen återbetalning av hamnplats- eller medlemsavgift att ske.
 • Hamnplatsinnehavare har arbetsplikt. Den kan fullgöras på två sätt: 1. Genom tre timmars arbete på tid som fastställs av styrelsen. 2. Genom att betala en arbetspliktsavgift.
 • Medlem får ej bedriva affärs- eller näringsidkande verksamhet, såsom exempelvis båtuthyrning, inom hamnområdet.
 • Grindar och bommar ska ovillkorligen stängas efter varje in- och utpassage. De får under inga omständigheter ställas upp ens vid i- och urlastning av bilar eller båtar.
 • Föroreningar såsom olja eller innehållet i toalettankar får EJ släppas ut i hamnen eller i befintlig toalett inom hamnområdet eller vid/på klubbholmen.
 • För tömning av toatank hänvisas till anläggning i Vaxholm.
 • Vid de tillfällen som klubben hyrt sopcontainer så får endast sopor från varvsverksamheten och hushållssopor läggas i containern (inga stugrenoveringar, garagestädningar eller liknande). När det inte finns container så ska sopor tas med från hamnen av respektive medlem.
 • I miljöboden finns uppsamlingskärl för motorolja, glykol, färgrester o lösningsmedel, oljefilter och blybatterier. Annat miljöfarligt avfall tas med av den enskilde och lämnas till kommunal miljöstation. ”Samlingspåsar” med miljöfarligt avfall och annat avfall skall sopsorteras. Att kasta annat än miljöklassat avfall i miljöboden betraktas som ett grovt brott mot ordningsreglerna.


Hamnen
 

 • Båt ska alltid förtöjas på betryggande sätt, samt vara tillfredsställande avfendrad.
 • I hamnen innanför bryggnockarna är hastigheten begränsad till 3 knop.
 • Förtöjning vid boj ska alltid ske med dubbla, EJ genom bojtenen löpande, linor.
 • Vid förtöjning i brygga eller y-bom ska ryckdämpare användas. Allt förtöjningsgods ska hålla god standard och vara dimensionerat med hänsyn till båtens storlek.
 • Det åligger hamnplatsinnehavare att vid anmodan från funktionär omgående rätta till eventuellt påpekade brister.
 • Hamnplats får EJ överlåtas, uthyras i andra hand eller utlånas.
 • Nyckel får ej utlånas annat än till närstående familjemedlem, dvs make/maka/ sambo eller deras hemmavarande barn.
 • Hamnplats får endast disponeras under tiden 1 april -31 oktober och då endast av båtägare som erlagt fastställda avgifter och som därmed är medlem. Avsteg från denna regel kan godkännas av hamnkapten.
 • Vid eventuellt delägarskap registreras endast ene ägaren som hamnplatsinnehavare.
 • Hamnplatsinnehavet är personligt. Om en delägare utträder ur klubben tillfaller EJ platsen automatiskt den andre delägaren.
 • Maximala båtstorlekar

  Om hamnplatsinnehavare byter båt ska detta ovillkorligen anmälas till bryggchefen. Tidigare innehav av båtplats och byte till större båt berättigar inte automatiskt till en större båtplats. Båtägare riskerar därför att inte ha plats för sin nya större båt.
Brygga Längd [m] Bredd [m] Vikt [kg]
Bergbryggan 12 4 8000
100-bryggan 12 3,65 6000
200-bryggan 12 3,65 6000
 • Båt som ligger i hamnen ska vara märkt med väl synlig KVBK-vimpel eller dekal.
 • Parkeringsförbud gäller inom kajområdet nedanför uppsatta markeringar. Fordon får tillfälligt stannas på kajen för direkt i- och urlastning.
 • Med undantag för räddningsfordon får lastbilar med en totalvikt överstigande 3,5 ton inte i något sammanhang köras in på hamnområdet utan särskilt medgivande från styrelsen. Detta gäller oavsett ändamål, såsom båt- eller motortransport, olika typer av varu- eller materialleveranser etc. Alla lastbilstransporter som inte är sanktionerade av styrelsen ska stanna utanför bommen uppe vid Bogesundsvägen och i förekommande fall ska även avlastning ske där.
 • Tilläggning vid kajen får endast ske under 15 minuter för i- och urlastning.
 • Reparationsarbeten eller utrustning av båt får EJ ske vid kaj om inte direkt risk för haveri föreligger. Skulle så vara fallet ska hamnkapten/funktionär omedelbart underrättas.
 • Mastkranen får endast brukas av medlemmar i KVBK. Mastkranen får under inga som helst omständigheter användas för motorlyft eller liknande. Efter användandet ska mastkranen låsas.
 • Efter vattenpåfyllning ska slangarna rullas upp på sina hållare.
 • Tvättning eller avspolning av båtar i hamnen med hjälp av färskvatten från klubbens brunn är inte tillåten.
 • Riggen ska hållas tystad.
 • Batteriladdning får endast ske om det är absolut nödvändigt och då endast vid direkt närvaro av båtägaren.
 • Funktionär får gå ombord på båt i hamnen för att justera förtöjningar och liknande skadeförebyggande åtgärder.


Varvsplanen
 

 • Båt med en vikt överstigande 6 ton eller en längd överstigande 12 m får ej ligga på klubbens uppläggningsplats.
 • Anmälan om upptagning ska ske skriftligt senast 14 dagar före höstens första upptagning, om inte anmälan gjorts i samband med styrelsens vinterplatsförfrågan. Anmälan ska innehålla uppgifter om båtens längd, bredd och vikt.
 • Upptagning och sjösättning får endast äga rum i klubbens regi. Skulle båtägare pga alldeles särskilda omständigheter behöva ta upp eller sjösätta sin båt utanför ordinarie upptagnings- och sjösättningstillfällen, kräver detta styrelsens tillstånd vid varje enskilt tillfälle och sjösättningen/upptagningen får i dessa fall endast utföras av en av styrelsen anvisad och godkänd entreprenör. 
 • Som villkor för upptagningen gäller att avgift erlagts inom av styrelsen stipulerad tid.
 • Blästring av bottenfärg är ej tillåtet.
 • Vid omfattande slipning av bottenfärg skall slipdamm samlas upp och lämnas till destruktion.
 • Båttäckning ska vara så konstruerad att den inte kan skada annans egendom.
 • Vagga som döms ut av funktionär ska åtgärdas innan upptagning.
 • När mast läggs i mastskjulet ska stag, vant och vantspridare vara borttagna. Undantag: Förstagsprofil och rulle.
 • Elkablar får endast vara anslutna till klubbens egna strömkällor då direkt arbete med elverktyg utföres. Värmekällor får aldrig anslutas. Ovanstående gäller för hela hamnanläggningen i Karlsudd och under hela året.
 • Batteriladdning får endast ske under båtägarens direkta närvaro och övervakning.
 • Utombordsmotor skall vara demonterad och bortforslad från varvsområdet senast dagen efter sista vaktnatten på hösten och får återmonteras tidigast dagen före första vaktnatten på våren.


Klubbholmen    
                                                                             

 • Bojarna är avsedda för förtöjning av KVBK-medlemmars båtar. Båt får ej förtöjas på svaj vid boj.
 • Medlems båt ska vara försedd med väl synlig KVBK-vimpel.
 • Eld får endast göras upp i grill.
 • Hund och katt får inte släppas lösa på holmarna. Djurägare är skyldiga att hålla ”rent” efter sina djur.
 • Sopor ska tas med vid avfärd.
 • Undvik onödigt jolleåkande med utombordsmotor runt holmarna. Använd istället gärna klubbens segeljollar.


Vaktinstruktion
 

 • Vakten börjar klockan 21.00 och slutar 05.00.
 • Gör inspektionsrundor på bryggor, parkering och uppe runt klubbhuset.
 • Stämpla enligt tidsangivelserna på stämpelkortet.
 • Kontrollera obehöriga som vistas på området.
 • Gör inga ingripanden om Du är osäker. Kalla på POLIS på telefon 112.
 • Kolla förtöjningar.
 • Se till att grindar och vägbom är stängda och låsta.
 • I vaktliggaren ska endast sånt som avviker från det normala noteras. Exempelvis ska inte noteras om ordinarie hamnplatsinnehavare avgår från eller anlöper hamnen.
 • Plocka upp eventuellt skräp utanför sopcontainern och sprid ut soporna i containern så att den utnyttjas på bästa sätt.
 • Städa vaktstugan.
 • Städa toaletten.
 • Ös bojekan.
Ansvar
 • Klubben ansvarar inte för skador som uppkommer på medlems/ hamnplatsinnehavares egendom i hamnen eller vid klubbholmen.
 • Din båt skall vara ansvarsförsäkrad när den befinner sig inom klubbens hamn eller varvsområde.
 • Samtliga delägare i båt med plats i klubbens hamn eller på varvsplan ska vara medlemmar i klubben.
 • Hamnplats- och vinterplatsinnehavare är skyldig att gå vakt i hamnen när styrelsen så beslutar.
 • Hamnplatsinnehavare har arbetsplikt.
 • Medlem får ej bedriva affärsverksamhet, såsom exempelvis båtuthyrning, inom hamnområdet.
 • Nyckel får ej utlånas annat än till närstående familjemedlem, dvs make/maka/sambo eller deras hemmavarande barn.
 • Grindar och bommar ska låsas efter in- och utpassage.
 • Elkabel får endast vara inkopplad då båtägaren har direkt uppsikt.

Miljö
 • Farligt avfall
  • Motorolja, glykol, oljefilter och blybatterier kan du lämna i miljöboden. Annat miljöfarligt avfall måste du själv ta med till en lämplig avfallsanläggning.
 • Toalettavfall
  • Klubben har ingen tömningsstation för avfall från toatank eller ”Porta Potti”. För tömning av toatank hänvisas till Transport-styrelsens "Hamnkartan". Närmaste tömningsstation finns i Vaxholm.
 • Bottenfärg
  • Endast bottenfärg avsedda för ostkusten får användas.
  • Blästring är inte tillåten inom klubbens område.
  • Om du slipar din båt måste du säkerställa att inget miljöfarligt slipdamm hamnar på marken. Skydda marken med presenning och koppla dammsugare till slipmaskin för att samla upp slipdamm vid bottenfärgsarbete. Lämna presenning och slipdamm till lämplig avfallsanläggning.
  • Båtar som vinterförvaras på land får inte tvättas med högtryck om de har ”blödande” bottenfärg.
  • För att undvika att rester av biocidhaltiga bottenfärger hamnar på varvsplanen rekommenderar klubben att du tvättar din båtbotten på ett miljövänligt sätt innan upptagning.
 • Miljövänligare alternativ
  • Använd mer miljövänliga alternativ när det är möjligt. Som exempel kan du använda
   • propylenglykol i stället för etylenglykol när du konserverar motorn,
   • miljövänligt tvättmedel när du tvättar båten
   • alkylatbensin till din tvåtaktare.
 • Oljespill
  • Valla in och begränsa spridning.
  • Utrustning för sanering finns i miljöboden.
  • Vid större utsläpp kontakta Räddningstjänsten, 08-454 87 00.

Hamnen
·  I hamnen innanför bryggnockarna är farten begränsad till 3 knop.
·  Båt ska alltid förtöjas på betryggande sätt och vara väl avfendrad. Förtöjning vid boj ska alltid ske med dubbla, EJ genom bojtenen löpande, linor. Vid förtöjning i brygga eller y-bom ska ryckdämpare användas. Förtöjningsgods ska hålla god standard och vara dimensionerat med hänsyn till båtens storlek.
·  Hamnplats får EJ överlåtas, uthyras i andra hand eller utlånas.
·  Hamnplats får endast disponeras under tiden 1 april - 31 oktober. Avsteg från denna regel kan godkännas av hamnkapten.
·  Vid delägarskap registreras endast ene ägaren som hamnplatsinnehavare.
·  Hamnplatsinnehavet är personligt. Om en delägare utträder ur klubben tillfaller EJ platsen automatiskt den andre delägaren.
·  Båt som ligger i hamnen ska vara märkt med väl synlig KVBK-vimpel eller dekal.
·  Maximala båtstorlekar
Om hamnplatsinnehavare byter båt ska detta ovillkorligen anmälas till bryggchefen. Byte till större båt berättigar inte automatiskt till en större båtplats.
BryggaLängd [m]Bredd [m]Vikt [kg]
Bergbga (4 pl)12,004,008000
Bergbga (övr pl)12,003,658000
100 & 200-bga12,003,656000
·  Parkeringsförbud gäller inom kajområdet nedanför uppsatta markeringar. Fordon får tillfälligt stannas på kajen för direkt i- och urlastning.
·  Fordon med en totalvikt överstigande 3,5 ton får inte köras in på hamnområdet utan särskilt medgivande från styrelsen.
·  Tilläggning vid kajen får endast ske för i- och urlastning.
·  Mastkranen får endast användas av medlemmar. Mastkranen får inte användas för motorlyft eller liknande. Efter användandet ska mastkranen låsas.
·  Avspolning av båtar med färskvatten från klubbens brunn är inte tillåten.
Varvsplanen
·  Båt med en vikt överstigande 6 ton eller en längd överstigande 12 m får ej ligga på klubbens uppläggningsplats.
·  Upptagning och sjösättning får endast äga rum i klubbens regi.
·  Båttäckning ska vara så konstruerad att den inte kan skada annans egendom.
·  När mast läggs i mastskjulet ska den vara märkt med medlemsnummer. Stag, vant och vantspridare skall vara borttagna. Undantag: Förstagsprofil och rulle.
·  Utombordsmotor skall vara demonterad och bortforslad från varvsområdet senast dagen efter sista vaktnatten på hösten och får återmonteras tidigast dagen före första vaktnatten på våren.
Klubbholmen
·  Bojarna är avsedda för förtöjning av KVBK-medlemmars båtar. Båt får ej förtöjas på svaj vid boj.
·  Medlems båt ska vara försedd med väl synlig KVBK-vimpel eller dekal.
·  Eld får endast göras upp i grill.
·  Hund och katt får inte släppas lösa på holmarna. Djurägare är skyldiga att hålla ”rent” efter sina djur.
·  Sopor ska tas med vid avfärd.
Vaktinstruktion
·  Vakten börjar klockan 21.00 och slutar 05.00.
·  Gör inga ingripanden om du är osäker. Kalla på POLIS på telefon 112.
·  Gör inspektionsrundor på bryggor, parkering och uppe runt klubbhuset. Kolla förtöjningar och se till att grindar och vägbom är stängda och låsta.
·  Vakt och klubbfunktionär får gå ombord på båtar i hamnen för att rätta till förtöjning.
·  Stämpla enligt tidsangivelserna på stämpelkortet.
·  I vaktliggaren ska endast sådant som avviker från det normala noteras.
·  Städa vaktstugan och toaletten
·  Ös bojekan.