Ordningsregler

Reviderade 2022

Ansvar
 • Klubben ansvarar inte för skador som uppkommer på medlems/ hamnplatsinnehavares egendom i hamnen eller vid klubbholmen.
 • Din båt skall vara ansvarsförsäkrad när den befinner sig inom klubbens hamn eller varvsområde.
 • Samtliga delägare i båt med plats i klubbens hamn eller på varvsplan ska vara medlemmar i klubben.
 • Hamnplats- och vinterplatsinnehavare är skyldig att gå vakt i hamnen när styrelsen så beslutar.
 • Hamnplatsinnehavare har arbetsplikt.
 • Medlem får ej bedriva affärsverksamhet, såsom exempelvis båtuthyrning, inom hamnområdet.
 • Nyckel får ej utlånas annat än till närstående familjemedlem, dvs make/maka/sambo eller deras hemmavarande barn.
 • Grindar och bommar ska låsas efter in- och utpassage.
 • Elkabel får endast vara inkopplad då båtägaren har direkt uppsikt.

Miljö
 • Farligt avfall
  • Motorolja, glykol, oljefilter och blybatterier kan du lämna i miljöboden. Annat miljöfarligt avfall måste du själv ta med till en lämplig avfallsanläggning.
 • Toalettavfall
  • Klubben har ingen tömningsstation för avfall från toatank eller ”Porta Potti”. Närmaste tömningsstation finns i Vaxholm.
 • Bottenfärg
  • Endast bottenfärg avsedda för ostkusten får användas.
  • Blästring är inte tillåten inom klubbens område.
  • Om du slipar din båt måste du säkerställa att inget miljöfarligt slipdamm hamnar på marken. Skydda marken med presenning och koppla dammsugare till slipmaskin för att samla upp slipdamm vid bottenfärgsarbete. Lämna presenning och slipdamm till lämplig avfallsanläggning.
  • Båtar som vinterförvaras på land får inte tvättas med högtryck om de har ”blödande” bottenfärg.
  • För att undvika att rester av biocidhaltiga bottenfärger hamnar på varvsplanen rekommenderar klubben att du tvättar din båtbotten på ett miljövänligt sätt innan upptagning.
 • Miljövänligare alternativ
  • Använd mer miljövänliga alternativ när det är möjligt. Som exempel kan du använda
   • propylenglykol i stället för etylenglykol när du konserverar motorn,
   • miljövänligt tvättmedel när du tvättar båten
   • alkylatbensin till din tvåtaktare.
 • Oljespill
  • Valla in och begränsa spridning.
  • Utrustning för sanering finns i miljöboden.
  • Vid större utsläpp kontakta Räddningstjänsten, 08-454 87 00.

Hamnen
 • I hamnen innanför bryggnockarna är farten begränsad till 3 knop.
 • Båt ska alltid förtöjas på betryggande sätt och vara väl avfendrad. Förtöjning vid boj ska alltid ske med dubbla, EJ genom bojtenen löpande, linor. Vid förtöjning i brygga eller y-bom ska ryckdämpare användas. Förtöjningsgods ska hålla god standard och vara dimensionerat med hänsyn till båtens storlek.
 • Hamnplats får EJ överlåtas, uthyras i andra hand eller utlånas.
 • Hamnplats får endast disponeras under tiden 1 april - 31 oktober. Avsteg från denna regel kan godkännas av hamnkapten.
 • Vid delägarskap registreras endast ene ägaren som hamnplatsinnehavare.
 • Hamnplatsinnehavet är personligt. Om en delägare utträder ur klubben tillfaller EJ platsen automatiskt den andre delägaren.
 • Båt som ligger i hamnen ska vara märkt med väl synlig KVBK-vimpel eller dekal.
 • Maximala båtstorlekar
Brygga Längd [m] Bredd [m] Vikt [kg]
Bergbga (4 pl) 12,00 4,00 8000
Bergbga (övriga pl) 12,00 3,65 8000
100 & 200-bga 12,00 3,65 6000
 • Om hamnplatsinnehavare byter båt ska detta ovillkorligen anmälas till hamnkapten. Byte till större båt berättigar inte automatiskt till en större båtplats.
 • Parkeringsförbud gäller inom kajområdet nedanför uppsatta markeringar. Fordon får tillfälligt stannas på kajen för direkt i- och urlastning.
 • Fordon med en totalvikt överstigande 3,5 ton får inte köras in på hamnområdet utan särskilt medgivande från styrelsen.
 • Tilläggning vid kajen får endast ske för i- och urlastning.
 • Mastkranen får endast användas av medlemmar. Mastkranen får inte användas för motorlyft eller liknande. Efter användandet ska mastkranen låsas.
 • Avspolning av båtar med färskvatten från klubbens brunn är inte tillåten.
   
Varvsplanen
 • Båt med en vikt överstigande 6 ton eller en längd överstigande 12 m får ej ligga på klubbens uppläggningsplats.
 • Upptagning och sjösättning får endast äga rum i klubbens regi.
 • Båttäckning ska vara så konstruerad att den inte kan skada annans egendom.
 • När mast läggs i mastskjulet ska den vara märkt med medlemsnummer. Stag, vant och vantspridare skall vara borttagna. Undantag: Förstagsprofil och rulle.
 • Utombordsmotor skall vara demonterad och bortforslad från varvsområdet senast dagen efter sista vaktnatten på hösten och får återmonteras tidigast dagen före första vaktnatten på våren.
   
Klubbholmen
 • Bojarna är avsedda för förtöjning av KVBK-medlemmars båtar. Båt får ej förtöjas på svaj vid boj.
 • Medlems båt ska vara försedd med väl synlig KVBK-vimpel eller dekal.
 • Eld får endast göras upp i grill.
 • Hund och katt får inte släppas lösa på holmarna. Djurägare är skyldiga att hålla ”rent” efter sina djur.
 • Sopor ska tas med vid avfärd.
   
Vaktinstruktion
 • Vakten börjar klockan 21.00 och slutar 05.00.
 • Gör inga ingripanden om du är osäker. Kalla på POLIS på telefon 112.
 • Gör inspektionsrundor på bryggor, parkering och uppe runt klubbhuset. Kolla förtöjningar och se till att grindar och vägbom är stängda och låsta.
 • Vakt och klubbfunktionär får gå ombord på båtar i hamnen för att rätta till förtöjning.
 • Stämpla enligt tidsangivelserna på stämpelkortet.
 • I vaktliggaren ska endast sådant som avviker från det normala noteras.
 • Städa vaktstugan och toaletten
 • Ös bojekan.