Hantering av personuppgifter (GDPR)

1. Inledning

Denna informationstext förklarar hur Karlsuddsvikens Båtklubb (”KVBK”) hanterar personuppgifter.

Informationen vänder sig till dig som

 • Är medlem i KVBK
 • På annat sätt kommunicerar med oss

Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta styrelsen för KVBK. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av detta dokument.

2. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, e-postadress.

3. Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför?

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används.

3a. När du är medlem i KVBK

När du är medlem i KVBK, hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Ditt namn, födelseår, yrke och dina kontaktuppgifter (adress och telefonnummer)
 • Information om din båt (båttyp, båtnamn, försäkringsdetaljer och segelmärkning)

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Identifiera dig som medlem, t ex på årsmöte och andra träffar som anordnas av KVBK.
 • Debitera avgifter i enlighet med KVBK:s stadgar.
 • Administrera och förvalta hamnplatser vid bryggor samt vinterplatser på varvsplanen.
 • Skicka information till dig om KVBK och vår verksamhet.
 • Underlag för KVBK:s medlemskap i SMBF/ Svenska Båtunionen, exempelvis adresser för distribution av tidningen Båtliv.

Rättslig grund: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av KVBK:s stadgar, med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för statistik, säkerställa betalning och förhindra bedrägerier.

Lagringstid: Vi sparar uppgifter om dig upp till så länge du är medlem och upp till 12 månader efter utträde.

3b. När vi har en skyldighet enligt lag

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet.

Rättslig grund: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet. 

4. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig.

5. Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

KVBK säljer eller lämnar aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • Leverantörer som t ex tillhandahåller IT-tjänster eller utför betalningsförmedling för KVBK:s räkning
 • Din bank om du betalar med kort eller med Swish.
 • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut

Mottagare som hanterar personuppgifter för KVBK:s räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt.

När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

6. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

7. Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen.

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna. Exempelvis kan uppgifter, som krävs för att vi skall kunna upprätthålla våra stadgar, inte raderas så länge du är medlem.
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

8. Kontaktuppgifter

KVBK är personuppgiftsansvarig (”PUA”) för hanteringen av dina personuppgifter som hanteras i samband med ditt medlemskap och kontakter med Karlsuddsvikens Båtklubb (802015-2347).

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

Karlsuddsvikens Båtklubb
c/o Gunnar Broodh
Hembergavägen 16
187 73 Täby

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

9. Uppdatering av informationstexten

Denna informationstext uppdaterades senast den 22 maj 2018 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig genom att publicera en ny version på vår webbplats.