Stadgar

Antagna 1988
Reviderade vid årsmöte 2022
 
Allmänt
 
Karlsuddsvikens Båtklubb, en allmännyttig ideell förening, stiftad 1988 har till ändamål att bibringa medlemmarna ett gott sjömanskap, samt att verka i enlighet med sjösportens idrottsliga mål och inriktningar.
Det åligger medlem att känna till och väl efterleva dessa stadgar.
 
Medlemskap
 
§1
Medlem inväljes av styrelse efter därom gjord skriftlig ansökan. Sådan ansökan skall innehålla namn, adress, födelsedatum och yrke eller titel. I förekommande fall skall även uppgifter rörande sökandens båt bifogas.
Medlemsansökan skickas till sekreteraren.
 
§2
Medlem som vill utträda ur klubben skall reglera sina åtaganden iförhållande till klubben samt göra en skrifrlig anmälan om utträde till styrelsen (sekreteraren) och är därefter omedelbart skild från klubben.

Inbetalda medlemsavgift eller andra avgifter återbetalas ej.

Medlem som icke erlagt stadgade avgifter inom av styrelsen föreskriven tid betraktas automatiskt som skild från klubben.
 
§3
Det åligger medlem att efterfölja av årsmöte fattade beslut, samt gällande ordningsföreskrifter.
 
§4
Medlem som grovt brutit mot dessa stadgar, gällande ordningsföreskrifter eller på annat sätt uppträtt så att medlemskap kan ifrågasättas, kan av styrelsen föreslås till uteslutning ur klubben.

Fråga om uteslutning av medlem får icke avgöras förrän medlemmen i fråga beretts tillfälle att inom viss, av styrelsen angiven tid, (minst 14 dagar) avgiva yttrande i ärendet.

Vid uteslutningsärende kallas samtliga klubbmedlemmar skriftligt till allmänt medlemsmöte. Av kallelsen skall framgå att utslutningsärende skall behandlas.
Till medlem som föreslagits till uteslutning skall, förutom kallelsen till det allmänna medlemsmötet, översändas skriftlig motivering för den eventuella uteslutningen.

Dessa handlingar sändes som rekommenderat brev med mottagningsbevis. Om det rekommenderade brevet ej hämtas på posten och mottagningsbeviset ej kvitteras äger styrelsen ändå rätt behandla ärendet vid det ovan nämnda allmänna medlemsmötet.

För uteslutning krävs att minst 2/3 av de vid det allmänna medlemsmötet närvarande medlemmarna röstar för en uteslutning.


§5
Medlem som under lång tid och på ett förtjänstfullt och aktivt sätt bidragit i klubbens verksamhet kan av årsmötet utses till Hedersmedlem. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift, arbetsplikt och vaktplikt.

Hedersmedlem kan uteslutas i enlighet med §4.

Medlemsavgift mm
 
§6
Medlem skall betala av årsmötet fastslagna avgifter inom av styrelsen angiven tid. Om medlem inte fått inbetalningskort avseende medlems- eller sommarplatsavgift senast sista mars åligger det medlemmen att inom 14 dagar meddela detta till klubbens kassör. Om medlem inte fått inbetalningskort avseende vinterplatsavgift senast 15 juni åligger det medlemmen att inom 14 dagar meddela detta till klubbens kassör.

Om medlem inte önskar utnyttja bokad vinterplats skall detta meddelas styrelsen senast den 31 augusti det år bokningen avser. Om så inte skett debiteras båtägaren full vinterplatsavgift även om vinterplatsen inte utnyttjas. Avgift för kranlyft debiteras ej.
 
§7
Det åligger medlem att inom 14 dagar efter flyttning anmäla sin nya adress till klubbens sekreterare.
 
Styrelsen
 
§8
Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av en ordförande och minst sex och högst sju övriga ledamöter, jämte högst två suppleanter. Ledamot och suppleant i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar.

Avgår styrelsemedlem före mandattidens utgång inträder den suppleant, som utses av styrelsen, för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte
 
§9
Styrelsen sammanträder på kallelse av sekreteraren och är beslutsmässig då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.
Om omröstning i styrelsen utfaller med lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
 
§10
Styrelsen skall verka för klubbens utveckling och tillvarata medlemmarnas intressen.

Ordförande är klubbens officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad.

I ordförandes frånvaro träder vice ordförande i hans ställe. I övrigt fördelas styrelsens arbete enligt styrelsens önskemål. Dock har kassören till uppgift att uppbära alla avgifter till och verkställa alla utbetalningar från klubben samt att föra kassabok över klubbens räkenskaper.

Ordförande och kassör tecknar var för sig klubben. För den händelse ordförande och kassör är förhindrade att vidare uppfylla dessa åtaganden (ex.vis. genom uteslutning, längre utlandsresa eller dödsfall), tecknas klubben av vice ordföranden och sekreteraren i förening fram till dess att ordförande eller kassör åter kan träda i funktion, alternativt fram till dess att allmänt medlemsmöte eller årsmöte i förekommande fall valt nya funktionärer till ordförande och/eller kassörsposten.
 
§11
Ordföranden är ansvarig för styrelsens arbete inför årsmötet.
 
Möten
 
§12
Klubben skall hålla årsmöte senast den sista mars varje år. Klubben kan om så erfordras, hålla extra årsmöte eller allmänt medlemsmöte. Plats och tidpunkt för mötet bestäms av styrelsen, under iakttagande av att kallelse till ordinarie årsmöte skall vara avsänd senast 20 dagar före årsmötet. Till extra årsmöte och allmänt medlemsmöte skall kallelse vara avsänd senast tio dagar före mötet.

Årsmöteshandlingar skall publiceras senast fem dagar före årsmötet.

Med allmänt medlemsmöte avses möte där styrelsen sammankallar medlemmarna att besluta i fråga i vilken styrelsen ej anser sig kunna fatta beslut utan att först höra medlemmarnas mening och som ej är att betrakta som årsmötesfråga.
 
§13
Rösträtt tillkommer medlem som erlagt stadgad medlemsavgift. Rösträtt kan ej utövas med fullmakt.
 
§14
Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande. Med möte avses möten nämnda i §11.
 
§15
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
 
1.     Fråga om mötets behöriga utlysande.
2.     Fastställande av dagordning
3.     Val av  a) ordförande för mötet.
                          b) sekreterare för mötet.
4.     Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet.
5.     Styrelsens berättelse.
6.     Revisorernas berättelse.
7.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
8.     Fastställande av avgifter.
9.     Val av a) ordförande
                          b) kassör
                          c) lägst fem och högst sex övriga ledamöter
                          d) högst två styrelsesuppleanter
                          e) två revisorer och två revisorsuppleanter.
                          f) tre hamnfunktionärer
                          g) valberedning om tre personer varav en sammankallande
10.  Förslag som väckts av styrelsen eller som av röstberättigad medlem inlämnats till styrelsens sekreterare senast 14 dagar före årsmötet.
 
Verksamhets- och räkenskapsår samt revision
 
§16
Verksamhetsåret omfattar tiden mellan två ordinarie årsmöten. Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari -31 december året innan ordinarie årsmöte. Räkenskaperna, styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning mm. skall överlämnas till revisorerna senast 15 arbetsdagar före ordinarie årsmöte.
                                                                
§17
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det senaste räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast fem arbetsdagar före ordinarie årsmöte.
 
§18
Beslut fattas med acklamation eller avgörs med votering (öppen eller sluten).
Vid votering bestämmes utgången, utom i stadgefrågor eller frågor om klubbens upplösning, genom enkel majoritet. Om det vid votering som icke avser val uppstår lika röstetal, skall det förslag som biträds av ordföranden gälla. Vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Alla beslut bekräftas genom klubbslag.
 
§19
Beslut i årsmötesfråga av ekonomisk natur får icke fattas om frågan ej varit upptagen i dagordningen.
 
Stadgefrågor
 
§20
Förslag om ändring av dessa stadgar eller om klubbens upplösning får endast upptagas vid ordinarie årsmöte. För beslut i dessa frågor krävs minst 2/3 majoritet av de vid mötet närvarande röstberättigade medlemmarna.
 
§21
Beslut om upplösning av klubben skall innehålla föreskrift om hur klubbens tillgångar skall fördelas.